سرویس پنل تبلیغات گوگل ادورز رایگان
سرویس نمایندگی پنل اس ام اس رایگان

برگه‌ها

هزینه پیامک و خطوط

 

توضیحات تعرفه ارسال:

۱-تعرفه ارسال پیامک به خطوط ایرانسل وهمراه اول برابر است.

۲-طبق توافق اخیر با اپراتور در نسخه های مشخص شده امکان ارائه خطوط اختصاصی  دلیور بیس (با قابلیت عودت بخش نرسیده به گوشی ) از سرشماره ۵۰۰۰۱ فراهم است. لازم به ذکر است خطوط خدماتی موجود در سامانه از این سرشماره دلیور بیس (با قابلیت عودت بخش نرسیده به گوشی ) هستند.

۳-در این بخش تعرفه ارسال پیامک و خطوط مشخص شده اند. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه ارسال پیامک نه درصد مالیات در هنگام شارژ دریافت میگردد همچنین طبق مصوبه مجلس و لایحه الحاقی  قانون بودجه  درهنگام ارسال پیامک مبلغ یک تومان به تعرفه ارسال پیامک اضافه میگردد.

 

الف)تعرفه ارسال پیامک پنل کاربری (به واحد تومان)

 • Sms

 • سرشماره 50001و 50005(عادی ودلیور بیس)
 • سرشماره1000و2000و3000و9000و021وBTS
 • خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • پنل متوسط

 • 20.7سرشماره 50001و 50005(عادی ودلیور بیس)
 • 26.6سرشماره1000و2000و3000و9000و021وBTS
 • -خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • -هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید پنل متوسط
 • پنل تجاری

 • 18.7سرشماره 50001و 50005(عادی ودلیور بیس)
 • 24.1سرشماره1000و2000و3000و9000و021وBTS
 • 18.7خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • 17.3هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید پنل تجاری
 • پنل پیشرفته

 • 17.6سرشماره 50001و 50005(عادی ودلیور بیس)
 • 22.6سرشماره1000و2000و3000و9000و021وBTS
 • 17.6خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • 16.3هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید پنل پیشرفته
 • پنل حرفه ای

 • 16.3سرشماره 50001و 50005(عادی ودلیور بیس)
 • 21سرشماره1000و2000و3000و9000و021وBTS
 • 16.3خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • 15.1هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید پنل حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

ب)تعرفه ارسال پیامک پنل نمایندگی (به واحد تومان)

 • Sms2

 • سرشماره 50001و 50009(عادی ودلیور بیس)
 • سرشماره1000و2000و3000و021و9000وBTS
 • خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • نمایندگی عادی

 • 17.5سرشماره 50001و 50009(عادی ودلیور بیس)
 • 22.5سرشماره1000و2000و3000و021و9000وBTS
 • 17.5خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • 16.1هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید نمایندگی عادی
 • نمایندگی ویژه

 • 17سرشماره 50001و 50009(عادی ودلیور بیس)
 • 21.9سرشماره1000و2000و3000و021و9000وBTS
 • 17خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • 15.8هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید نمایندگی ویژه
 • نمایندگی طلایی

 • 15.9سرشماره 50001و 50009(عادی ودلیور بیس)
 • 20.5سرشماره1000و2000و3000و021و9000وBTS
 • 15.9خدماتی بلک لیست(عادی ودلیور بیس)
 • 14.8هر 5 ثانیه پیام صوتی
 • خرید نمایندگی طلایی
 

 

ج)تعرفه ثبت خطوط (به واحد تومان)   ارائه خط رایگان : به کلیه کاربران و نمایندگان و کاربران زیر مجموعه نمایندگان یک خط ۱۴ رقمی رایگان از سرشماره ۵۰۰۰ ارائه میشود. ثبت بیش از یک خط شامل هزینه خواهد بود. این هزینه برای خط ۱۵ رقمی نمایندگان ۶۵۰۰ و کاربران ۸۵۰۰ و خط ۱۴ رقمی نمایندگان ۱۱۰۰۰ و کاربران ۹۰۰۰ تومان خواهد بود.

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۵۰۰۰۹ ۱۴ معادل موبایل ۱۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰

 

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۵۰۰۰۵ ۱۵ درخواستی از رنج رایگان رایگان
۱۴ درخواستی از رنج رایگان رایگان
۱۳ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ درخواستی از رنج ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۱۱ درخواستی از رنج ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
۱۰ درخواستی از رنج ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۹ درخواستی از رنج ۱۹۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۸ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام
۷ درخواستی از رنج استعلام استعلام
۶ درخواستی از رنج استعلام استعلام
۵ درخواستی از رنج استعلام استعلام
 

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۰۲۱ معادل خط ثابت  ۴۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰
۰۲۱ ۶-۱۰ ۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۰۲۱ ۵ ۰۲۱۰۰۰XXXXX ۲۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
۰۲۱ ۴ ۰۲۱۰۰۰XXXX ۴۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۰۲۱ ۳ ۰۲۱۰۰۰XXX ۸۸۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰
۰۲۱ ۲ ۰۲۱۰۰۰XX ۴۹۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰

سرشماره ۱۰۰۰

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۱۰۰۰ ۱۴ غیر درخواستی ۴۲۰۰۰ ۴۵۵۰۰
۱۳ غیر درخواستی ۵۴۰۰۰ ۵۸۵۰۰
۱۲  غیر درخواستی ۱۱۴۰۰۰ ۱۲۳۵۰۰
۱۱ غیر درخواستی ۱۵۶۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰
۱۰  غیر درخواستی ۲۱۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
۹  غیر درخواستی ۵۰۴۰۰۰ ۵۴۶۰۰۰
۸  غیر درخواستی ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰
۷ غیر درخواستی استعلام استعلام
۶  غیر درخواستی استعلام استعلام
۵ غیر درخواستی استعلام استعلام
سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۱۰۰۰ ۱۴  درخواستی ۷۲۰۰۰ ۷۸۰۰۰
۱۳ درخواستی ۹۶۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰
۱۲   درخواستی ۲۱۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
۱۱  درخواستی ۳۱۲۰۰۰ ۳۳۸۰۰۰
۱۰  درخواستی۷ ۷۲۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰
۹  درخواستی ۹۹۶۰۰۰ ۱۰۷۹۰۰۰
۸  درخواستی ۴۲۰۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰۰
۷ درخواستی استعلام استعلام
۶ درخواستی استعلام استعلام
۵ درخواستی استعلام استعلام

  سرشماره ۲۰۰۰

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۲۰۰۰ ۱۲ درخواستی ۱۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۱۱ درخواستی ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰
۱۰ درخواستی ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۹ درخواستی ۶۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۸ درخواستی ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷ درخواستی استعلام استعلام
۶ درخواستی استعلام استعلام
۵ درخواستی استعلام استعلام

سرشماره ۳۰۰۰  

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۳۰۰۰ ۱۴ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ درخواستی از رنج ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۱۰ درخواستی از رنج ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

 

پشتیبانی: جهت ارسال سوال مرتبط با فروش موقتا از پشتیبان انلاین ویا بخش تیکت پنل استفاده نمایید