سرویس پنل تبلیغات گوگل ادورز رایگان
سرویس نمایندگی پنل اس ام اس رایگان

برگه‌ها

هزینه پیامک و خطوط

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده نه درصد مالیات در زمان شارژ حساب از میزان شارژ کسر میشود. این مورد  بین تمامی سایتهای ارائه دهنده پنل اس ام اس مشترک میباشد.

 

الف)تعرفه ارسال پیامک پنل کاربری (به واحد تومان)

 • Sms

 • سرشماره 50001 همراه اول
 • سرشماره 021
 • سرشماره 1000
 • سرشماره 2000
 • سرشماره 3000
 • bts
 • پیام صوتی
 • سرشماره 50001 ایرانسل
 • پنل ساده

 • 13.3سرشماره 50001 همراه اول
 • 15.5سرشماره 021
 • 16.9سرشماره 1000
 • 16.9سرشماره 2000
 • 16.9سرشماره 3000
 • 16.9bts
 • -پیام صوتی
 • 18.1سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید پنل کاربری ساده
 • پنل متوسط

 • 12.9سرشماره 50001 همراه اول
 • 14.9سرشماره 021
 • 16.3سرشماره 1000
 • 16.3سرشماره 2000
 • 16.3سرشماره 3000
 • 16.3bts
 • 2.8پیام صوتی
 • 17.5سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید پنل متوسط
 • پنل هوشمند

 • 12.5سرشماره 50001 همراه اول
 • 14.5سرشماره 021
 • 15.8سرشماره 1000
 • 15.8سرشماره 2000
 • 15.8سرشماره 3000
 • 15.8bts
 • 2.6پیام صوتی
 • 17سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید پنل هوشمند
 • پنل تجاری

 • 11.5سرشماره 50001 همراه اول
 • 13.4سرشماره 021
 • 14.6سرشماره 1000
 • 14.6سرشماره 2000
 • 14.6سرشماره 3000
 • 14.6bts
 • 2.4پیام صوتی
 • 15.7سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید پنل تجاری
 • پنل پیشرفته

 • 10.8سرشماره 50001 همراه اول
 • 12.5سرشماره 021
 • 13.6سرشماره 1000
 • 13.6سرشماره 2000
 • 13.6سرشماره 3000
 • 13.6bts
 • 2.2پیام صوتی
 • 14.7سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید پنل پیشرفته
 • پنل حرفه ای

 • 9.9سرشماره 50001 همراه اول
 • 11.5سرشماره 021
 • 12.6سرشماره 1000
 • 12.6سرشماره 2000
 • 12.6سرشماره 3000
 • 12.6bts
 • 2.1پیام صوتی
 • 13.5سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید پنل حرفه ای
الف)تعرفه ارسال پیامک پنل نمایندگی (به واحد تومان)
 • Sms2

 • سرشماره 50001 همراه اول
 • سرشماره 021
 • سرشماره 1000
 • سرشماره 2000
 • سرشماره 3000
 • bts
 • پیام صوتی
 • سرشماره 50001 ایرانسل
 • نمایندگی عادی

 • 10.7سرشماره 50001 همراه اول
 • 12.4سرشماره 021
 • 13.5سرشماره 1000
 • 13.5سرشماره 2000
 • 13.5سرشماره 3000
 • 13.5bts
 • 2.2پیام صوتی
 • 14.5سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید نمایندگی عادی
 • نمایندگی ویژه

 • 10.4سرشماره 50001 همراه اول
 • 12.1سرشماره 021
 • 13.2سرشماره 1000
 • 13.2سرشماره 2000
 • 13.2سرشماره 3000
 • 13.2bts
 • 2.2پیام صوتی
 • 14.2سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید نمایندگی ویژه
 • نمایندگی طلایی

 • 9.6سرشماره 50001 همراه اول
 • 11.2سرشماره 021
 • 12.2سرشماره 1000
 • 12.2سرشماره 2000
 • 12.2سرشماره 3000
 • 12.2bts
 • 2پیام صوتی
 • 13.1سرشماره 50001 ایرانسل
 • خرید نمایندگی طلایی
 

 

ج)تعرفه ثبت خطوط (به واحد تومان)   ارائه خط رایگان : به کلیه کاربران و نمایندگان و کاربران زیر مجموعه نمایندگان یک خط ۱۴ رقمی رایگان از سرشماره ۵۰۰۰ ارائه میشود. ثبت بیش از یک خط شامل هزینه خواهد بود. این هزینه برای خط ۱۵ رقمی نمایندگان ۶۵۰۰ و کاربران ۸۵۰۰ و خط ۱۴ رقمی نمایندگان ۱۱۰۰۰ و کاربران ۹۰۰۰ تومان خواهد بود.

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۵۰۰۰۹ ۱۴ معادل موبایل ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰

 

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۵۰۰۰ ۱۵ درخواستی از رنج رایگان رایگان
۱۴ درخواستی از رنج رایگان رایگان
۱۳ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ درخواستی از رنج ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۱۱ درخواستی از رنج ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
۱۰ درخواستی از رنج ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۹ درخواستی از رنج ۱۹۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۸ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام
۷ درخواستی از رنج استعلام استعلام
۶ درخواستی از رنج استعلام استعلام
۵ درخواستی از رنج استعلام استعلام
 
سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۰۲۱ معادل خط ثابت  ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۰۲۱ ۶-۱۰ ۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۰۲۱ ۵ ۰۲۱۰۰۰XXXXX ۲۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
۰۲۱ ۴ ۰۲۱۰۰۰XXXX ۴۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۰۲۱ ۳ ۰۲۱۰۰۰XXX ۸۸۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰
۰۲۱ ۲ ۰۲۱۰۰۰XX ۴۹۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰

سرشماره ۱۰۰۰

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۱۰۰۰ ۱۴ غیر درخواستی ۴۲۰۰۰ ۴۵۵۰۰
۱۳ غیر درخواستی ۵۴۰۰۰ ۵۸۵۰۰
۱۲  غیر درخواستی ۱۱۴۰۰۰ ۱۲۳۵۰۰
۱۱ غیر درخواستی ۱۵۶۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰
۱۰  غیر درخواستی ۲۱۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
۹  غیر درخواستی ۵۰۴۰۰۰ ۵۴۶۰۰۰
۸  غیر درخواستی ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰
۷ غیر درخواستی استعلام استعلام
۶  غیر درخواستی استعلام استعلام
۵ غیر درخواستی استعلام استعلام
سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۱۰۰۰ ۱۴  درخواستی ۷۲۰۰۰ ۷۸۰۰۰
۱۳ درخواستی ۹۶۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰
۱۲   درخواستی ۲۱۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
۱۱  درخواستی ۳۱۲۰۰۰ ۳۳۸۰۰۰
۱۰  درخواستی۷ ۷۲۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰
۹  درخواستی ۹۹۶۰۰۰ ۱۰۷۹۰۰۰
۸  درخواستی ۴۲۰۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰۰
۷ درخواستی استعلام استعلام
۶ درخواستی استعلام استعلام
۵ درخواستی استعلام استعلام

  سرشماره ۲۰۰۰

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۲۰۰۰ ۱۲ درخواستی ۱۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۱۱ درخواستی ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰
۱۰ درخواستی ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۹ درخواستی ۶۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۸ درخواستی ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷ درخواستی استعلام استعلام
۶ درخواستی استعلام استعلام
۵ درخواستی استعلام استعلام

سرشماره ۳۰۰۰  

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۳۰۰۰ ۱۴ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ درخواستی از رنج ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۱۰ درخواستی از رنج ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

 

داخلی 1
02171053938
9:30 الی 21