سرویس پنل تبلیغات گوگل ادورز رایگان
سرویس نمایندگی پنل اس ام اس رایگان

هزینه پیامک و خطوط

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده نه درصد مالیات در زمان شارژ حساب از میزان شارژ کسر میشود. این مورد  بین تمامی سایتهای ارائه دهنده پنل اس ام اس مشترک میباشد.

 

الف)تعرفه ارسال پیامک پنل کاربری (به واحد تومان)

 • Sms

 • سرشماره 50001 همراه اول
 • سرشماره 50001 ایرانسل
 • سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • سرشماره 3000
 • سرشماره 2000
 • BTS
 • پیام صوتی
 • پنل ساده

 • 11.7سرشماره 50001 همراه اول
 • 15.9سرشماره 50001 ایرانسل
 • 15.1سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • 16.5سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • 15.1سرشماره 3000
 • 16.5سرشماره 2000
 • 16.5BTS
 • 2پیام صوتی
 • خرید پنل کاربری ساده
 • پنل هوشمند

 • 10.3سرشماره 50001 همراه اول
 • 14سرشماره 50001 ایرانسل
 • 13.4سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • 14.6سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • 13.4سرشماره 3000
 • 14.6سرشماره 2000
 • 14.6BTS
 • 1.8پیام صوتی
 • خرید پنل هوشمند
 • پنل تجاری

 • 9.9سرشماره 50001 همراه اول
 • 13.5سرشماره 50001 ایرانسل
 • 12.8سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • 13.8سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • 12.8سرشماره 3000
 • 14سرشماره 2000
 • 14BTS
 • 1.7پیام صوتی
 • خرید پنل تجاری
 • پنل تجاری ویژه (تعرفه کمتر-پیامک هدیه بیشتر)

 • 9.4سرشماره 50001 همراه اول
 • 12.8سرشماره 50001 ایرانسل
 • 12.2سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • 13.3سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • 12.2سرشماره 3000
 • 13.3سرشماره 2000
 • 13.3BTS
 • 1.6پیام صوتی
 • خرید پنل تجاری ویژه
الف)تعرفه ارسال پیامک پنل نمایندگی (به واحد تومان)
 • Sms2

 • سرشماره 50001 همراه اول
 • سرشماره 50001 ایرانسل
 • سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • سرشماره 3000
 • سرشماره 2000
 • BTS
 • پیام صوتی
 • نمایندگی پیشرفته

 • 9.3سرشماره 50001 همراه اول
 • 12.7سرشماره 50001 ایرانسل
 • 12.1سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • 13.2سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • 12.1سرشماره 3000
 • 13.2سرشماره 2000
 • 13.2BTS
 • 1.6پیام صوتی
 • خرید نمایندگی پیشرفته
 • نمایندگی حرفه ای (حداقل تعرفه )

 • 9.1سرشماره 50001 همراه اول
 • 12.3سرشماره 50001 ایرانسل
 • 11.7سرشماره 021 ایرانسل و همراه اول
 • 12.8سرشماره 1000 ایرانسل و همراه اول
 • 11.7سرشماره 3000
 • 12.8سرشماره 2000
 • 12.8BTS
 • 1.6پیام صوتی
 • خرید نمایندگی حرفه ای
 

 

ج)تعرفه ثبت خطوط (به واحد تومان)   ارائه خط رایگان : به کلیه کاربران و نمایندگان و کاربران زیر مجموعه نمایندگان یک خط ۱۴ رقمی رایگان از سرشماره ۵۰۰۰ ارائه میشود. ثبت بیش از یک خط شامل هزینه خواهد بود. این هزینه برای خط ۱۵ رقمی نمایندگان ۶۵۰۰ و کاربران ۸۵۰۰ و خط ۱۴ رقمی نمایندگان ۱۱۰۰۰ و کاربران ۹۰۰۰ تومان خواهد بود.

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۵۰۰۰۹ ۱۴ معادل موبایل رایگان رایگان

 

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۵۰۰۰ ۱۵ درخواستی از رنج رایگان رایگان
۱۴ درخواستی از رنج رایگان رایگان
۱۳ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ درخواستی از رنج ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۱۱ درخواستی از رنج ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
۱۰ درخواستی از رنج ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۹ درخواستی از رنج ۱۹۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۸ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام
۷ درخواستی از رنج استعلام استعلام
۶ درخواستی از رنج استعلام استعلام
۵ درخواستی از رنج استعلام استعلام
سرشماره ۰۲۱ از تاریخ ۱۳/۱۰/۹۷ تا اطلاع ثانوی ثبت خط معادل خط ثابت و خط ۶ الی ۱۰ رقمی غیر معادل فقط با ۷۰۰۰ تومان انجام میشود.
سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۰۲۱ معادل خط ثابت ۲۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۷۰۰۰
۰۲۱ ۶-۱۰ ۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۲۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۷۰۰۰
۰۲۱ ۵ ۰۲۱۰۰۰XXXXX ۲۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
۰۲۱ ۴ ۰۲۱۰۰۰XXXX ۴۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۰۲۱ ۳ ۰۲۱۰۰۰XXX ۸۸۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰
۰۲۱ ۲ ۰۲۱۰۰۰XX ۴۹۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰

سرشماره ۱۰۰۰

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۱۰۰۰ ۱۴ غیر درخواستی ۴۶۰۰۰ ۴۹۰۰۰
۱۳ غیر درخواستی ۶۷۰۰۰ ۶۹۰۰۰
۱۲  غیر درخواستی ۱۸۹۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰
۱۱ غیر درخواستی ۲۵۳۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰
۱۰  غیر درخواستی ۳۸۶۰۰۰ ۴۰۲۰۰۰
۹  غیر درخواستی ۸۹۷۰۰۰ ۹۳۶۰۰۰
۸  غیر درخواستی ۲۷۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
۷ غیر درخواستی استعلام استعلام
۶  غیر درخواستی استعلام استعلام
۵ غیر درخواستی استعلام استعلام
سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۱۰۰۰ ۱۴  درخواستی ۹۵۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۱۳ درخواستی ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰
۱۲   درخواستی ۳۸۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۱۱  درخواستی ۵۰۶۰۰۰ ۵۲۸۰۰۰
۱۰  درخواستی ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹  درخواستی ۱۷۸۲۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰۰
۸  درخواستی ۶۶۷۰۰۰۰ ۶۹۶۰۰۰۰
۷ درخواستی استعلام استعلام
۶ درخواستی استعلام استعلام
۵ درخواستی استعلام استعلام

  سرشماره ۲۰۰۰

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۲۰۰۰ ۱۲ درخواستی ۱۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۱۱ درخواستی ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰
۱۰ درخواستی ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۹ درخواستی ۶۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۸ درخواستی ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷ درخواستی استعلام استعلام
۶ درخواستی استعلام استعلام
۵ درخواستی استعلام استعلام

سرشماره ۳۰۰۰  

سرشماره تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان)
۳۰۰۰ ۱۴ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ درخواستی از رنج ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۱۰ درخواستی از رنج ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

 

داخلی 1
02171053938
9:30 الی 22